Telekommunikation und Krone - Farbe - Červeno zelená