I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v objednávkovém systému provozovaném společností Ceit, spol. s r. o.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvního vztahu mezi prodávajícím, společností Ceit, spol. s r. o., IČ 49434586, se sídlem Malá stránka 134, 664 47 Střelice.

Vznik, průběh a zánik veškerých smluvních vztahů vzniklých mezi výše uvedeným prodávajícím a kupujícím (zákazníkem, spotřebitelem) se řídí těmito obchodními podmínkami, v otázkách  obchodními podmínkami neupravenými platným a účinným právním řádem České republiky a v této souvislosti zejména zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele a v případech kdy kupujícím není spotřebitel zák. č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem.


II. Vymezení pojmů

II.1 Objednávky

prodávající přijímá objednávky v písemné formě (faxem, poštou, e-mailem) nebo  vystavené kupujícím přímo v obchodním oddělení a to při osobním odběru. Kupující je povinen uvést ve své závazné objednávce správné údaje a to zejména:

- zákazník spotřebitel uvede osobní identifikační údaje (jméno a příjmení)
- zákazník podnikatel uvede obchodní firmu, IČ, sídlo nebo místo podnikání
- přesnou adresu místa dodání objednaného zboží
- jméno pracovníka, který objednávku provedl
- název a označení produktu dle platného ceníku
- požadované množství
- přepravní dispozice

Objednání zboží je kupujícímu potvrzeno zasláním formuláře s názvem: POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, který slouží pro kontrolu správnosti a úplnosti objednávky (ceny, počty kusů, druh zboží). Zákazník je povinen překontrolovat správnost údajů v POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY.  V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je kupující povinen kontaktovat pracovníky obchodního oddělení a to neprodleně po zjištění nesrovnalostí. Potvrzení objednávky není výzvou k úhradě zboží.

II.2 Ceny a doprava

Odběratelské ceny jsou určeny platným obchodním ceníkem firmy dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo na dodatečné změny, případně určení speciálních cenových kategorií. 

Ceny v objednávkovém systemu jsou uvedeny bez DPH. Celková hodnota objednávky včetně DPH se zákazníkovi zobrazí v průběhu objednávkového procesu. Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob a budou zobrazeny až v zálohové faktuře nebo faktuře.

 

Cena za dopravu je stanova dle odebraného množství a vzdálenosti místa dodání viz. samostatná kapitola "přepravní podmínky". 

II.4 Platební podmínky

Standardně je zboží dodáváno na dobírku nebo na zálohovou fakturu. Jen dlouhodobí zákazníci mají možnost dohodnout platbu na fakturu se splatností 7 dnů. 

Konkrétní platební podmínky viz. samostatná kapitola "platební podmínky". 

III. Reklamace

Případná reklamace z titulu poškození zboží dopravou neopravňuje příjemce k zadržení platby nebo prodloužení doby splatnosti.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím a přepravním listu a nechat potvrdit dopravcem.

O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající v součinnosti s kupujícím, a to opravou vadného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny.

Záruční list je plně nahrazen účetním dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním, dále na vady zapříčiněné neodbornou montáží, zanedbáním doporučené údržby a používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

III.1 Reklamační řád

Reklamaci zboží proveďte e-mailem či písemně.
Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) nebo osobně po předchozí tel. domluvě na naši adresu (Kuřimská 23, 621 00 Brno). Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím. 
V případě neoprávněné reklamace prodávající reklamaci odmítne a zboží vrátí kupujícímu na jeho náklady.

IV. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odesláním objednávky kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodejcem v souladu s § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.